Goed gevoel over je gezondheid is toch te koop!

gezondheid is toch te koop

Gezondheidszorg en de verdeling van de steeds meer toenemende kosten daarvoor domineren momenteel het nieuws. De tendens is dat de kosten die de burgers zelf moeten dragen vanuit de zorgpremie dan wel het eigen risico steeds meer toenemen. Met de solidariteitsgedachte van onze samenleving in gedachten is het de vraag hoe wenselijk dit is. Uit recent onderzoek blijkt dat op dit moment gezondheid reeds scheef verdeeld is in Nederland. Gemiddeld geeft 46% van de Nederlanders boven de 18 zijn eigen gezondheid een 8 of hoger. Gekeken naar welstand zien we echter zeer grote verschillen. Van de gemiddelde villawijk bewoner is 62% tevreden, maar binnen huishoudens in zogenaamde achterstandswijken daalt dit naar 28%.

Wij hebben op basis van recent onderzoek  bepaald hoe tevreden de Nederlander is met zijn gezondheid.

Lees hier het artikel dat het AD publiceerde hierover. De volledige beschrijving van onze bevindingen lees je hieronder. 

Door de onderzoeksresultaten te koppelen aan ons doelgroepenmodel Mosaic  ontstaat goed inzicht in hoe dit gevoel over Nederland verdeeld is. Uitgesproken tevredenheid ligt dus duidelijk hoger bij doelgroepen met een hoog welvaartsniveau. Het tegenovergestelde blijkt wanneer gekeken wordt naar uitgesproken ontevredenheid. Gemiddeld geeft 9,4% van Nederland zichzelf een vier of lager. Binnen laag welstandige doelgroepen ligt dit duidelijk hoger (tot 15%). Opvallend hierbij is dat dit zowel voor jonge als oudere huishoudens geldt.  Onderstaande grafiek toont de resultaten per doelgroep.

Grafiek tevredenheid gezondheid

De resultaten tonen aan dat de gezondheid van burgers sterk afhankelijk is van het welstandsniveau. Het verder verhogen van premies of het eigen risico zal deze kloof alleen maar vergroten waardoor gezondheid dus verwordt tot iets wat alleen de rijkere  Nederlanders zich lijken te kunnen veroorloven.

Regioanalyse

Gemeenten zijn de afgelopen jaren meer en meer zelf verantwoordelijk geworden voor de uitvoer van taken en beleid in de gezondheidszorg. Het huidige gezondheidsgevoel van burgers is hierbij een relevant gegeven. Wanneer de in het onderzoek gevonden inzichten worden doorvertaald naar gemeenten dan worden grote verschillen zichtbaar. In de top 10 van gemeenten waarvan de burgers het meest tevreden zijn over hun gezondheid staan welvarende gemeenten als Laren, Bloemendaal en Blaricum. Bij de gemeenten met het laagste percentage tevreden burgers staan met name grote steden als Rotterdam en Den Haag. Opvallend genoeg scoort Amsterdam hier beduidend beter. In Amsterdam is 48,4% tevreden over de gezondheid. Dit wordt veroorzaakt door aanwezigheid van de relatief grote groep hoog opgeleide professionals tussen de 25 en 45 jaar oud. Dit zijn mensen die actief met hun carrière bezig zijn, maar aan de andere kant ook zeer bewust in het leven staan. 

tabel_gemeenten

Overigens zijn er binnen een stad als Amsterdam wel duidelijke verschillen tussen de wijken en buurten aanwijsbaar. In de Apollobuurt is gemiddeld 62% tevreden over zijn of haar gezondheid en in de wijk Bijlmer Centrum ligt dit op slechts 32%. Ook in andere onderzoeken (onder andere bij het GGD) ziet Whooz duidelijke verbanden tussen gezondheid en welvaart. Volgens Whooz duiden deze verschillen in Nederland, gemeenten en wijken erop dat zowel de centrale als decentrale overheden goed moeten nadenken over gezondheidsbeleid en de verdeling van de kosten hiervoor. Indien hier gebruik wordt gemaakt van een “one size fits all” methode dreigen sommige doelgroepen nog meer buiten de boot te vallen dan nu reeds het geval is.

Deze analyse is gemaakt op basis van onderzoek over hoe tevreden de Nederlander is met zijn gezondheid door Citisens. Citisens is een nieuw label van Necker van Naem en gespecialiseerd in toegankelijk én betrouwbaar onderzoek voor publieke organisaties.

Meer artikelen