Algemene Voorwaarden

Whooz B.V. - Mei 2019

1. TOEPASSELIJKHEID; AANBIEDINGEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Whooz en op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Whooz partij is in het kader waarvan Whooz goederen en/ of diensten van welke aard dan ook levert aan de Afnemer.

1.2 Alle aanbiedingen van Whooz zijn vrijblijvend; Whooz is pas gebonden na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door de Bevoegd Ondertekenaar van Whooz.

2. OVEREENKOMST

2.1 De Overeenkomst zet alle voorwaarden uiteen die zijn overeengekomen tussen de partijen in verband met het onderwerp van de Overeenkomst en vervangt elke voorafgaande Overeenkomst tussen de partijen aangaande hetzelfde onderwerp.

2.2 Geen der partijen is gebonden of aansprakelijk jegens de andere partij voor enige voorstelling of toezegging - behoudens indien sprake is van bedrog zoals bedoeld in artikel 3:44 BW - die door enige vertegenwoordiger of persoon namens die partij wordt gedaan die niet in de Overeenkomst is opgenomen.

2.3 In de Overeenkomst omvatten alle verwijzingen naar een wettelijke bepaling mede een verwijzing naar enige tussentijdse aanpassing of vernieuwing daarvan.

3. AFWIJKINGEN

3.1 Afwijkingen van de Overeenkomst zijn niet van kracht tenzij schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de Bevoegd Ondertekenaar van Whooz.

4. PRIMAIRE VERPLICHTINGEN EN GARANTIES

4.1 Whooz zal:

4.1.1 de Diensten in het Gebied leveren in overeenstemming met de Specificatie;

4.1.2 alle redelijke zorg en deskundigheid toepassen bij de uitvoering van de Diensten;

4.1.3 alle redelijke zorg en deskundigheid betrachten bij het verzamelen en samenstellen van data waarop de Diensten zijn gebaseerd of die in de Diensten zijn opgenomen;

4.1.4 voor de levering van de relevante Diensten alleen gebruikmaken van voldoende gekwalificeerd personeel;

4.1.5 alle redelijke inspanningen verrichten om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te vervullen in overeenstemming met het Tijdschema. De termijnen genoemd in het Tijdschema en andere in de Overeenkomst genoemde termijnen zijn niet fataal. Whooz is slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door de Afnemer en nadat aan Whooz een aanvullende termijn is verleend om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

4.2 De Afnemer zal Whooz voorzien van alle informatie en ondersteuning die partijen zijn overeengekomen of die in redelijkheid benodigd is om Whooz in de gelegenheid te stellen om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, en zal alle redelijke inspanningen verrichten om te zorgen dat de verstrekte informatie compleet en juist is en in het overeengekomen formaat.

4.3 Ieder der partijen zal erop toezien dat haar personeel, voor zover dat zich op de locatie van de andere partij bevindt, alle redelijke voorschriften in acht zal nemen die aan haar zijn medegedeeld.

4.4 Elk van de partijen garandeert dat:

4.4.1 zij volledig bevoegd en gerechtigd is om de Overeenkomst aan te gaan;

4.4.2 zij alle nodige vergunningen, toestemmingen, machtigingen en akkoorden heeft en gedurende de Termijn blijft behouden die nodig zijn voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

4.4.3 het gebruik van informatie, data, software, documentatie, Scorecards en/ of diensten zoals toegestaan aan de andere partij middels de Overeenkomst geen inbreuk vormt op Intellectuele Eigendomsrechten van enige derde;

4.4.4 voor zover er Materiaal van Whooz, Gegevens van Whooz, of Afgeleide Voortbrengselen aan de Afnemer worden geleverd in of op enige fysieke media, dergelijke media bij de aflevering vrij zijn van enige defecten. Indien er sprake is van niet-nakoming van deze garantiebepaling, zal Whooz uitsluitend zijn gehouden dergelijke defecte media te vervangen, tenzij dergelijke defecten zijn veroorzaakt door enig onjuist gebruik of misbruik van de media door de Afnemer.

4.5 De Afnemer begrijpt en aanvaardt dat voor de Diensten gebruik wordt gemaakt van de Gegevens van Whooz en de Afgeleide Voortbrengselen, die gebaseerd zijn op en bestaan uit gegevens die door derden aan Whooz zijn geleverd of anderszins publiekelijk voorhanden zijn en dat Whooz niet in staat is om de juistheid en/of de volledigheid van dergelijke gegevens te controleren of te verifiëren. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1.3, geeft Whooz geen garantie aangaande de juistheid of geschiktheid van de Gegevens van Whooz en de Afgeleide Voortbrengselen voor enig specifiek doel en in het bijzonder aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheid, onvolledigheid of andere onvolkomenheid in de Gegevens van Whooz of de Afgeleide Voortbrengselen.

4.6 De Afnemer aanvaardt dat:

4.6.1 methoden voor de selectie van potentiële klanten en/of bestaande klanten geen garantie kunnen vormen voor de respons van individuele personen, noch de geschiktheid aangeven van die individuele personen voor producten en/of diensten die hen worden aangeboden;

4.6.2 systemen die gebruikmaken van empirische gegevens en/of statistische gegevens en/of datamodel-technieken om indicatieve en/of voorspellende gegevens te verschaffen niet als garantie kunnen worden beschouwd voor een specifieke uitkomst;

4.6.3 door de aard van de Gegevens van Whooz en de Afgeleide Voortbrengselen de juistheid en bruikbaarheid na levering aan de Afnemer snel achteruit kunnen gaan. Dienovereenkomstig geeft Whooz geen enkele garantie of voorstelling dat het gebruik door de Afnemer van enige van de Diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke indicatieve en/of voorspellende systemen of datamodellen of technieken voor de Afnemer enig specifiek resultaat opleveren. De Afnemer accepteert dat de Diensten niet zijn bedoeld om gebruikt te worden als de enige basis voor enig zakelijk besluit van de Afnemer.

4.7 De garanties die uitdrukkelijk zijn uiteengezet in de Overeenkomst zijn de enige garanties die partijen elkaar over en weer geven met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. Alle andere garanties, voorstellingen of voorwaarden van gelijke aard, al dan niet voortvloeiend uit de wet, zijn uitgesloten.

5. EXTRA GEBRUIKERS

5.1 Voor zover de Afnemer het recht heeft om Extra Gebruikers toe te staan Extra Gebruikersrechten uit te oefenen stemt de Afnemer in met het navolgende:

5.1.1 de Afnemer bewerkstelligt en staat er voor in dat elke Extra Gebruiker zich aan alle relevante bepalingen van de Overeenkomst houdt; en

5.1.2 de Afnemer vrijwaart Whooz volledig en blijft Whooz volledig vrijwaren tegen alle vorderingen en/of claims die tegen Whooz worden ingesteld door een Extra Gebruiker. Het voorgaande laat onverlet dat de Afnemer het recht zal hebben een vordering tegen Whooz in te stellen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.

6. NALEVING EN CONTROLE

6.1 Elke partij zal, in verband met de levering of het gebruik van de Diensten (afhankelijk van de situatie), zich te allen tijde houden aan alle wetgeving of voorschriften, daaronder begrepen (in het bijzonder) alle verplichtingen uit hoofde van de Gegevensbeschermingswetgeving.

6.2 Van Whooz kan niet worden verlangd dat zij de Diensten en/of het Materiaal van Whooz en/of Gegevens van Whooz verandert, wijzigt en/of verbetert als gevolg van het bepaalde in artikel 6.1, anders dan waar specifiek overeengekomen met de Afnemer of waar Whooz, naar eigen inzicht, een dergelijke verandering, wijzigingen/of verbetering van wezenlijk belang acht voor het blijvend gebruik van haar Diensten door de Afnemer.

6.3 Whooz zal (in alle gevallen waarin zij geldt als bewerker) Persoonsgegevens slechts verwerken in overeenstemming met de instructies van de Afnemer. De Afnemer wordt geacht Whooz te hebben opgedragen de Persoonsgegevens zodanig te verwerken als benodigd voor het verlenen van de Diensten. In voorkomende gevallen sluiten partijen een nader uitgewerkte bewerkersovereenkomst.

6.4 De Afnemer garandeert dat de Verwerking van de Persoonsgegevens die de Afnemer aan Whooz ter beschikking stelt voldoet aan alle eisen van de Gegevensbeschermingswetgeving.

6.5 Om de integriteit van de data te beschermen die in samenhang met de Diensten worden gebruikt, zal de Afnemer:

6.5.1 zich houden aan de redelijke instructies en richtlijnen van Whooz met betrekking tot gegevensbeveiliging;

6.5.2 digitale certificaten, webcertificaten en andere beveiligingsmiddelen van Whooz niet kopiëren, beïnvloeden of op enige ongeautoriseerde of oneigenlijke wijze gebruiken.

6.6 Elke partij garandeert dat zij gepaste technische en organisatorische maatregelen zal nemen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens en tegen de vernietiging, verlies of beschadiging van Persoonsgegevens van de andere partij.

6.7 Elke partij staat de andere partij toe (na tijdige voorafgaande aankondiging) te controleren dat de eerste partij voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van software, data of andere materialen voortvloeiende uit de Overeenkomst. De partij die de controle uitvoert zal:

6.7.1 de procedures van de andere partij naleven die betrekking hebben op de beveiliging en vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie over klanten van de andere partij;

6.7.2 alle redelijke stappen nemen om enige verstoring van de bedrijfsactiviteiten van de andere partij tot een minimum te beperken gedurende een dergelijke controle.

6.8 Indien als gevolg van wijzigingen in wetten, voorschriften, gedragscodes of andere regels van gelijke aard (inclusief alle redelijke interpretaties daarvan) of enige wijziging (daaronder begrepen beëindiging) van enige door Whooz gehouden licentie (gebruiksrecht op data of andere materialen van derden) Whooz, naar haar eigen inzicht, bepaalt dat het niet langer mogelijk of commercieel verantwoord is om de Diensten, Materiaal van Whooz, Gegevens van Whooz en/of de Apparatuur van Whooz aan Afnemer te blijven leveren, zal Whooz het recht hebben:

6.8.1 de betrokken Diensten, Materiaal van Whooz, Gegevens van Whooz en/of Apparatuur van Whooz aan te passen voor zover nodig om dergelijke veranderingen te accommoderen;

6.8.2 de Overeenkomst met betrekking tot die Diensten, Materiaal van Whooz, Gegevens van Whooz en/of Apparatuur van Whooz die betrokken zijn bij dergelijke wijzigingen te beëindigen (zonder verdere aansprakelijkheid).

6.9 Bij de uitoefening van haar rechten onder artikel 6.8, zal Whooz voorafgaand overleg voeren met de Afnemer en op redelijke wijze handelen in overeenstemming met de behandeling van haar overige afnemers.

6.10 Afnemer zal betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 13 en 14 AVG informeren over de verwerking van persoonsgegevens en hierbij mede informatie verstrekken over het gebruik van gegevens van Whooz, en hierbij mede verwijzen naar de privacy-informatietekst op de website van Whooz (www.whooz.nl/privacy-en-voorwaarden).


7. VERTROUWELIJKHEID

7.1 Elke partij zal met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie waarvan zij de ontvanger is:

7.1.1 de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk houden en niets van dergelijke Vertrouwelijke Informatie aan enige derde partij bekend maken behalve voor zover dit is toegestaan onder de Overeenkomst en dan alleen voor zover vereist voor de uitvoering van de verplichtingen van de ontvanger uit hoofde van de Overeenkomst;

7.1.2 alle redelijke stappen ondernemen om ongeautoriseerde toegang tot de Vertrouwelijke Informatie te verhinderen;

7.1.3 de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke beschreven in de Overeenkomst;

7.2 De partijen mogen de Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan, en in overeenstemming met de Overeenkomst toestemming geven voor het gebruik ervan door, de volgende personen (zolang aan de voorwaarden van artikel 7.3 wordt voldaan):

7.2.1 werknemers en functionarissen van de ontvanger die deze informatie nodig hebben met het oog op de uitvoering van de verplichtingen van de ontvanger uit hoofde van de Overeenkomst;

7.2.2 de controleurs en professionele adviseurs van de ontvanger, enkel om professioneel advies te verlenen en alle andere personen of groepen die wettelijk gerechtigd of verplicht zijn toegang te hebben tot, of kennis te hebben van de Vertrouwelijke Informatie in verband met de bedrijfsactiviteiten van de ontvanger;

7.2.3 in het geval dat Whooz de ontvanger is, vertegenwoordigers en onderaannemers van Whooz die deze informatie nodig hebben als gevolg van de uitvoering van de verplichtingen van Whooz uit hoofde van de Overeenkomst, en Groepsmaatschappijen van Whooz en iedere derde voor zover toegestaan onder de Gegevensbeschermings-wetgeving;

7.2.4 in het geval dat de Afnemer de ontvanger is, Extra Gebruikers voor zover het voor dergelijke Extra Gebruikers nodig is om de Extra Gebruikersrechten uit te oefenen.

7.3 Als voorwaarde voor de rechten die zijn omschreven in artikel 7.2 (met uitzondering van artikel 7.2.3) moet de partij die de rechten wil uitoefenen:

7.3.1 ervoor zorgen dat een partij aan wie zij Vertrouwelijke Informatie bekendmaakt verplicht is tot vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke Vertrouwelijke Informatie; en

7.3.2 bewerkstelligen dat dergelijke personen de beperkingen genoemd in dit artikel 7 in acht nemen.

7.4 De beperkingen van artikel 7.1 zijn niet van toepassing op enige informatie voor zover die:

7.4.1 zich in het publieke domein bevindt of daar komt anders dan door inbreuk op artikel 7.1; of

7.4.2 reeds in het bezit is van de ontvanger (met volledige gerechtigdheid tot bekendmaking) voor ontvangst van de andere partij;

7.4.3 op rechtmatige wijze is ontvangen van een derde partij (met volledige gerechtigdheid tot bekendmaking); of

7.4.4 op onafhankelijke wijze is geproduceerd door de ontvanger zonder toegang tot of gebruik van de Vertrouwelijke Informatie; of

7.4.5 bekend gemaakt moet worden uit hoofde van een wettelijke verplichting of op bevel van een bevoegde rechtelijke instantie of enige toezichthoudende instantie.

8. LICENTIE EN GEBRUIK

8.1 Indien de levering van de Diensten door Whooz aan de Afnemer ook de levering van Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz omvat, voor gebruik door de Afnemer, geeft Whooz de Afnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz te gebruiken in het Gebied voor het Geoorloofde Doel op de (licentie)voorwaarden die zijn aangegeven in de Overeenkomst. De licentie die uit hoofde van dit artikel wordt gegeven, wordt apart verleend voor elk afzonderlijk element van de Gegevens van Whooz en/of het Materiaal van Whooz zoals vermeld in de Overeenkomst en gaat in op de dag waarop elk dergelijk element van de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz voor het eerst beschikbaar wordt gesteld aan de Afnemer en blijft voortduren gedurende de rest van de Termijn, tenzij de licentie voor een afzonderlijk element ingevolge de Overeenkomst eerder eindigt.

8.2 De in artikel 8.1 bedoelde licentie loopt automatisch af bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, tenzij in de Overeenkomst vermeld staat dat de licentie blijft voortduren, in welk geval (steeds onderworpen aan de bepalingen van artikel 16.2 in welk geval zij onverwijld eindigt) de licentie en alle voorwaarden die verband houden met de reikwijdte en/of uitoefening van die licentie van kracht blijven niettegenstaande beëindiging van de Overeenkomst.

8.3 Voor zover nodig geeft de Afnemer Whooz:

8.3.1 een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Gegevens van de Afnemer die aan Whooz worden verschaft of ingevoerd in enige van de databases van Whooz uit hoofde van of in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst in overeenstemming met de overeengekomen doeleinden te gebruiken en te kopiëren;

8.3.2 gedurende de Termijn en onderworpen aan artikel 8.3.1 een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om alle Materiaal van de Afnemer te kopiëren en gebruiken om de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te vervullen.

8.4 Indien Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz onder licentie in gebruik worden gegeven aan de Afnemer, verbindt de Afnemer zich ertoe dat hij:

8.4.1 de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz alleen zal gebruiken voor het Geoorloofde Doel en in overeenstemming met enige Documentatie;

8.4.2 geen van de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz zal verkopen, overdragen, in sublicentie geven, verspreiden, commercieel exploiteren, of anderszins beschikbaar stellen aan, of gebruiken ten behoeve van, enige derde, tenzij aan Extra Gebruikers op grond van artikel 5;

8.4.3 de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz niet zal kopiëren, aanpassen, wijzigen, veranderen, nabouwen of nabootsen (middels reverse-engineering of anderszins), de samenstellende delen niet uit elkaar zal halen, of anderszins verstoren of met ander Materiaal combineren, noch één of meer van deze handelingen zal toestaan aan enige derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Whooz;

8.4.4 alleen die kopieën van de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz zal maken die redelijkerwijs nodig zijn voor gebruik van de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz in overeenstemming met de Overeenkomst;

8.4.5 de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz alleen zal gebruiken op de Apparatuur van de Afnemer en op de eigen locatie van de Afnemer of op die andere apparatuur of plaatsen als tussen partijen schriftelijk is overeengekomen;

8.4.6 in het geval van een gebruiker- machine- en/of plaatsgebonden licentie, alleen gebruik zal maken van de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz voor de gebruikers, op de machines en/of op de locatie zoals gespecificeerd in de Overeenkomst of, waar een maximum aantal gebruikers, machines of locaties is overeengekomen, alleen tot dit maximum; of

8.4.7 geen derde toe zal staan de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz aan te vullen, aan te passen, of anderszins te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Whooz.

8.5 De Afnemer aanvaardt dat voor zover de Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz complexe en uitgebreide computerinstructies en –codes omvatten, Whooz niet garandeert dat het gebruik van Gegevens van Whooz en/of materiaal van Whooz ononderbroken of volledig foutloos zal plaatsvinden.

8.6 In aanvulling op het Geoorloofde Doel mogen de Diensten van Whooz louter worden toegepast in de volgende toepassingsgebieden: (direct) marketing analyses, statistische analyses, locatieonderzoeken, doelgroep-analyses, doelgroepselecties, credit risk profiling en credit risk modelling.

8.7De Diensten van Whooz mogen nimmer worden gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde besluiten met betrekking tot natuurlijke personen welke rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene dan wel de betrokkene in aanmerkelijke mate treffen.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Materiaal van Afnemer blijven berusten bij Afnemer (of haar relevante licentiegevers).

9.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Materiaal van Whooz, de Gegevens van Whooz en de Afgeleide Voortbrengselen blijven berusten bij Whooz (of haar relevante licentiegevers).

9.3 Geen der partijen zal:

9.3.1 op basis van de rechten die aan haar worden toegekend uit hoofde van de Overeenkomst of het gebruik van dergelijke rechten ingevolge deze Overeenkomst enige aanspraak maken op, of handelingen verrichten ter verkrijging van, enige van de Intellectuele Eigendomsrechten van de andere partij (of de licentiegevers van de andere partij);

9.3.2 handelingen verrichten of nalaten die nadelig kunnen uitwerken op de Intellectuele Eigendomsrechten van de andere partij;

9.3.3 eigendomsmarkeringen, daaronder begrepen merk- en auteursrechtvermeldingen op of in het materiaal van de andere partij, verwijderen, onduidelijk maken, of anderszins wijzigen. Beide partijen verplichten zich voorts om al dergelijke eigendomsmarkeringen over te nemen in alle kopieën die zij maken van dergelijk materiaal.

10. VORDERINGEN VAN DERDEN

10.1 Met inachtneming van artikel 10.3, vrijwaart Whooz de Afnemer volledig voor:

10.1.1 alle bedragen die door de Afnemer zijn betaald aan enige derde op grond van een vordering die tegen de Afnemer is ingesteld door een derde ter zake een inbreuk op zijn Intellectuele Eigendomsrechten door de verschaffing door Whooz aan de Afnemer van Materiaal van Whooz of het gebruik van het Materiaal van Whooz door de Afnemer zoals toegestaan uit hoofde van de bepalingen van de Overeenkomst, en

10.1.2 kosten voor rechtsbijstand die in samenhang hiermede op redelijke en gepaste wijze zijn gemaakt.

10.2 Met inachtneming van artikel 10.3, vrijwaart de Afnemer Whooz volledig voor:

10.2.1 alle bedragen die door Whooz zijn betaald aan enige derde op grond van een vordering die tegen Whooz is ingesteld door een derde ter zake een inbreuk op zijn Intellectuele Eigendomsrechten door de verschaffing door Afnemer aan Whooz van Materiaal van de Afnemer of het gebruik van het Materiaal van de Afnemer door Whooz zoals toegestaan uit hoofde van de bepalingen van de Overeenkomst, en

10.2.2 redelijke kosten van rechtsbijstand die in samenhang hiermede zijn gemaakt.

10.3 De vrijwaringen in artikelen 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing voor zover enige aanspraak voortvloeit uit het gebruik van een inbreukmakend ontwerp dat is verstrekt of gemaakt door de gevrijwaarde partij, en worden gegeven op voorwaarde dat de gevrijwaarde partij:

10.3.1 de vrijwarende partij onmiddellijk na constatering van enige kwestie of vordering waarmee de vrijwaring verband zou kunnen houden op de hoogte stelt;

10.3.2 niets erkent, overeenkomt of betaalt in verband met een dergelijke kwestie of vordering zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vrijwarende partij (waarbij een dergelijke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd of vertraagd); en

10.3.3 de vrijwarende partij toestaat, waar van toepassing, om juridische vertegenwoordigers van haar keuze aan te wijzen, onderhandelingen en/of procedures te voeren en/of af te doen die betrekking hebben op een dergelijke kwestie of vorderingen gehoor geeft aan de redelijke verzoeken van de vrijwarende partij bij het voeren van deze onderhandelingen en/of procedures;

10.3.4 te allen tijde alle relevante informatie onmiddellijk doorgeeft aan de vrijwarende partij.

10.4 Indien enige vorderingen worden ingesteld, of naar de redelijke verwachting van Whooz waarschijnlijk zullen worden ingesteld, door enige derde die beweert dat er sprake is van inbreuk op zijn Intellectuele Eigendomsrechten door het gebruik door de Afnemer van Materiaal van Whooz zoals toegestaan uit hoofde van de voorwaarden van de Overeenkomst, kan Whooz naar haar keuze en op haar kosten:

10.4.1 voor de Afnemer het recht verkrijgen om het relevante Materiaal van Whooz (of een deel daarvan) te blijven gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst;

10.4.2 het relevante Materiaal van Whooz aanpassen om de inbreuk te vermijden of het relevante Materiaal van Whooz vervangen door materiaal dat geen inbreuk vormt, terwijl het dezelfde, of in hoge mate soortgelijke functionaliteit biedt als het materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt;

10.4.3 indien de in artikelen 10.4.1 en 10.4.2 weergegeven opties niet mogelijk zijn of in redelijkheid niet van Whooz kunnen worden gevergd (bijvoorbeeld omdat dit met onevenredige kosten gepaard zou gaan) kan Whooz de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen. Voor zover Afnemer bedragen vooruit heeft betaald vindt naar evenredigheid restitutie plaats.

10.5 Indien Whooz gebruik maakt van een van de opties die in artikel 10.4 zijn beschreven, zal zij, vanaf de datum van volledige uitvoering door Whooz van die optie althans de datum van beëindiging van de Overeenkomst en onverminderd de aanspraken van de Afnemer tot aan bedoelde datum, verder niet aansprakelijk zijn tegenover de Afnemer met betrekking tot een vordering die verband houdt met artikel 10.1.

10.6 Dit artikel 10 beschrijft de volledige aansprakelijkheid van beide partijen en het enige rechtsmiddel van beide partijen met betrekking tot de inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde en alle vorderingen die verband houden met de vrijwaringen die in artikel 10 zijn gegeven.

11. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van Whooz jegens de Afnemer met betrekking tot een vordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming ter zake de Overeenkomst, een onrechtmatige daad danwel niet-nakoming van een wettelijk vastgelegde plicht of anderszins, is in alle gevallen beperkt tot hetgeen tot dan toe door Whooz aan Afnemer is gefactureerd ingevolge de Overeenkomst, met een maximum van EUR 500.000 per vordering of reeks vorderingen voortkomend uit enig afzonderlijk voorval.

11.2 De beperkingen in artikel 11.1 zijn niet van toepassing op de vrijwaring krachtens artikel 10.1 door Whooz gegeven met betrekking tot vorderingen van derden die tegen de Afnemer worden ingesteld inzake inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten.

11.3 Whooz is niet aansprakelijk voor enig indirecte of gevolgschade.

11.4 Whooz is niet aansprakelijk voor de volgende soorten financiële schade: winstderving, inkomstenderving, bedrijfsschade of verlies van goodwill of onderbreking van bedrijfsactiviteiten.

11.5 Whooz is niet aansprakelijk voor de volgende schadesoorten: verlies van geanticipeerde besparingen, toename van oninbare vorderingen, daling van verkoopcijfers of opbrengsten, onvermogen om oninbare vorderingen te verminderen of waardevermindering van een vermogensbestanddeel.

12. BETALING EN FACTURERING

12.1 Tenzij in de Overeenkomst anders wordt vermeld, worden alle door de Afnemer aan Whooz verschuldigde bedragen maandelijks achteraf gefactureerd. Alle facturen zijn contant of giraal te betalen zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De administratie van Whooz betreffende de afname van de Diensten door de Afnemer geldt als de basis voor de berekening van de door de Afnemer verschuldigde bedragen voor de Diensten behoudens bewijs van de onjuistheid van deze administratie op enig punt. Whooz geeft de Afnemer inzage in de betreffende administratie.

12.2 Tenzij in de Overeenkomst anders wordt vermeld, zijn alle bedragen verschuldigd exclusief alle out-of-pocket expenses, die aanvullend verschuldigd zijn door de Afnemer. Op verzoek geeft Whooz kwitanties of ander redelijk bewijs aan de Afnemer van alle out-of-pocket expenses.

12.3 Indien de Afnemer zich krachtens de Overeenkomst verplicht tot betaling van een Minimumtarief over een bepaalde periode en in die periode minder afneemt dan minimaal is overeengekomen dan is Whooz gerechtigd om de Afnemer aanvullend het verschil te factureren tussen de bedragen die in rekening zijn gebracht op basis van het feitelijke gebruik in die periode en het Minimumtarief.

12.4 Alle bedragen waarnaar in de Overeenkomst verwezen wordt zijn exclusief BTW of andere soortgelijke heffingen (indien van toepassing). Dergelijke belastingen zijn door de Afnemer verschuldigd op dezelfde voorwaarden als de bedragen waarop de belasting betrekking heeft.

12.5 Offertes die gedurende de Termijn door Whooz worden gegeven blijven geldig gedurende de periode die in een dergelijke offerte staat vermeld en indien geen periode is vermeld, dan gedurende een periode van 28 dagen vanaf de datum van de offerte. Prognoses of schattingen die door Whooz worden gegeven (schriftelijk of anderszins) zijn niet bindend.

12.6 De tarieven die in de Overeenkomst staan vermeld zijn vast tot zij verhoogd worden op de volgende (en elke daaropvolgende) Datum van Prijsindexering. Een dergelijke verhoging bedraagt niet meer dan de stijging van de Relevante Index over de periode vanaf de laatste Datum van Prijsindexering.

13. PERSONEEL

13.1 Elke partij verbindt zich ertoe gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van zes maanden daarna, niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij direct of indirect werknemers te werven van de andere partij die direct contact hadden met de werknemers van de andere partij in verband met de Overeenkomst.

14. OVERMACHT

14.1 Geen der partijen is aansprakelijk voor enige vertraging bij de vervulling van, of de niet-nakoming van, haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst indien dergelijke vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een geval van overmacht.

14.2 Indien de overmacht voortduurt gedurende een periode van 28 dagen of langer kan de partij die geen beroep doet op overmacht de andere partij kennisgeven de Overeenkomst te beëindigen met ingang van een in de kennisgeving te vermelden datum, zonder boete of andere aansprakelijkheid (behoudens de verplichting van de Afnemer om de tot aan de beëindigingdatum reeds verschuldigde bedragen te betalen).

15. OVERDRACHT EN CONSOLIDATIE

15.1 Behoudens de gevallen genoemd in artikel 15.2, mag geen der partijen de Overeenkomst of rechten daaruit overdragen, toedelen, bezwaren of verhandelen, of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk doen uitvoeren door een derde, of handelingen verrichten van vergelijkbare strekking, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (waarbij dergelijke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd of uitgesteld).

15.2 Whooz heeft het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren door een derde (onderaannemer), maar door dit te doen wordt Whooz in dezelfde mate verantwoordelijk voor de handelingen en het nalaten van de onderaannemer als wanneer zij zelf de verplichtingen had uitgevoerd in overeenstemming met de Overeenkomst.

15.3 Ingeval de Afnemer geheel of gedeeltelijk de onderneming verwerft van, en/of zeggenschap over, en/of fuseert met een andere Afnemer van Whooz (in het kader van deze bepaling aan te duiden als “Derde”) aan wie Whooz haar Diensten levert (een dergelijke gebeurtenis wordt in het kader van deze bepaling aangeduid als “Overnamegebeurtenis”), of zelf het onderwerp is van een Overnamegebeurtenis, dan blijven alle bepalingen van deze Overeenkomst en van de overeenkomst die de Derde heeft met Whooz volledig van kracht, inclusief de bepalingen ten aanzien van o.a. hoogte van verschuldigde bedragen, contractsduur en/of minimaal te betalen vergoedingen en worden deze niet beïnvloed door voornoemde Overnamegebeurtenis. Indien, als gevolg van een Overnamegebeurtenis, de omvang van enige aan de Afnemer verleende licentie toeneemt (bijvoorbeeld omdat het aantal gebruikers, of het aantal en/ of de omvang van de activiteiten en/ of ondernemingen waarvoor de Diensten worden gebruikt, toeneemt), is Whooz gerechtigd tot een evenredige verhoging van de toepasselijke (licentie)vergoeding.

16. TERMIJN; BEEINDIGING

16.1 De Overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de Ingangsdatum en blijft, onderworpen aan de bepalingen voor tussentijdse beëindiging zoals beschreven in de Overeenkomst, voortduren gedurende de Begintermijn en daarna voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst wordt opgezegd door een van de partijen met inachtneming van de Minimale Opzegtermijn (waarbij de Minimale Opzegtermijn niet eindigt vóór het eind van de Begintermijn).

16.2 Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in de volgende omstandigheden:

16.2.1 indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en herstel niet mogelijk is;

16.2.2 indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de tekortkoming niet hersteld is binnen 28 dagen na ontvangst van een kennisgeving van de partij die niet schuldig is aan de tekortkoming waarin de tekortkoming precies wordt uiteengezet, herstel ervan wordt geëist en duidelijk wordt gemaakt dat het niet herstellen beëindiging tot gevolg kan hebben;

16.2.3 indien de andere partij failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, of indien er een aanvraag wordt gedaan strekkende tot het voorgaande.

16.3 Beëindiging van de Overeenkomst (of van enig gedeelte daarvan) is niet van invloed op enige rechten, verplichtingen of aansprakelijkheden van een van beide partijen:

16.3.1 die betrekking hebben op de periode tot aan de beëindigingsdatum; of

16.3.2 die bedoeld zijn om van kracht te blijven na beëindiging.

16.4 Na beëindiging van de Overeenkomst (of relevante gedeelten daarvan):

16.4.1 geeft elk der partijen onmiddellijk de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij terug aan de eigenaar;

16.4.2 geeft de Afnemer op verzoek van Whooz onmiddellijk alle Apparatuur van Whooz waarvan het eigendomsrecht niet bij de Afnemer berust terug aan Whooz en retourneert of vernietigt de Afnemer het Materiaal van Whooz, Gegevens van Whooz en Afgeleide Voortbrengselen. Indien vernietigd levert Afnemer een schriftelijke verklaring af dat het materiaal is vernietigd;

16.4.3 Whooz geeft onmiddellijk het Materiaal van de Afnemer en de Gegevens van de Afnemer terug aan de Afnemer, behalve waar het nodig is dergelijk(e) Materiaal of Gegevens te behouden om rechten uit hoofde van de Overeenkomst uit te oefenen die bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven bestaan.

17. RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

17.1 Op iedere Overeenkomst en iedere rechtsrelatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of rechtsrelatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

18. DEFINITIES

18.1 “Afgeleide Voortbrengselen” betekent gegevens en materialen die zijn afgeleid, vervaardigd, of gegeneerd ter uitvoering van de Diensten en gegevens die ontleend zijn aan Materiaal van de Afnemer doch exclusief het Materiaal van de Afnemer zelf.

18.2 "Afnemer" betekent de contractuele wederpartij van Whooz.

18.3 “Apparatuur van de Afnemer” betekent alle computerhardware, operating systems, firmware, telecommunicatie-, netwerk-, router-, kabel-, elektrische en andere infrastructurele benodigdheden in eigendom, gebruik of beheer van de Afnemer of een Extra Gebruiker of van enige derde ten behoeve van de Afnemer of een Extra Gebruiker, waarvan gebruik wordt gemaakt in verband met de Diensten.

18.4 “Apparatuur van Whooz” betekent alle door Whooz aan de Afnemer geleverde apparaten en/of computer hardware in verband met de Diensten.

18.5 “Begintermijn” betekent de periode die specifiek als zodanig is aangegeven in de Overeenkomst.

18.6 “Bevoegd Ondertekenaar” betekent een persoon of personen die bevoegd is volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en, voor zover van toepassing, de personen die als zodanig worden genoemd in de Overeenkomst.

18.7 "Contractjaar” betekent een periode van twaalf kalendermaanden ingaande op de Ingangsdatum of de dag na afloop van het voorgaande Contractjaar.

18.8 “Datum van Prijsindexering” betekent de datum die in de Overeenkomst wordt aangegeven waarop de prijs jaarlijks wordt aangepast of, indien deze ontbreekt, iedere verjaardag van de Ingangsdatum.

18.9 “Diensten” betekent de diensten zoals specifiek aangegeven in de Overeenkomst en alle andere diensten die door Whooz aan de Afnemer worden geleverd uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst en inclusief de verlening van licenties met betrekking tot Gegevens van Whooz en/of Materiaal van Whooz.

18.10 “Documentatie” betekent een deel of het geheel van de Specificatie, gebruikersdocumentatie, product- documentatie, technische documentatie inclusief richtlijnen die betrekking hebben op gegevensbeveiliging en –toegang en/of verklaringen omtrent functionaliteit. Generieke Whooz brochures en leaflets maken nadrukkelijk geen onderdeel uit van de Documentatie.

18.11 “Whooz” betekent Whooz B.V.

18.12 “Extra Gebruiker” betekent de personen of organisaties zoals beschreven in de Overeenkomst aan wie Whooz, naast de Afnemer, de Diensten en/of het Materiaal van Whooz, Gegevens van Whooz en/of Apparatuur van Whooz levert.

18.13 “Extra Gebruikersrechten” betekent de rechten die zijn toegekend aan de Extra Gebruikers met betrekking tot de Diensten, en/of het Materiaal van Whooz, Gegevens van Whooz en/of Apparatuur van Whooz zoals beschreven in de Overeenkomst.

18.14 “Gebied” betekent Nederland of een ander gebied dat in de Overeenkomst specifiek wordt aangegeven.

18.15 "Gegevens van de Afnemer” betekent alle gegevens en/of databases in eigendom van de Afnemer en/of Extra Gebruikers en geleverd aan Whooz in verband met de Overeenkomst, exclusief gegevens die door Whooz aan de Afnemer of Extra Gebruikers worden geleverd.

18.16 “Gegevens van Whooz” betekent alle gegevens en/of databases die door Whooz aan de Afnemer worden geleverd in verband met de Overeenkomst met inbegrip van al dergelijke gegevens die de Afnemer mogelijk in zijn databases integreert (maar exclusief de Gegevens van de Afnemer).

18.17 “Geoorloofde Doel” betekent, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, de zakelijke doeleinden van de Afnemer en/of (voor zover van toepassing) Extra Gebruikers (afhankelijk van de situatie) in verband met de Producten van de Afnemer in het Gebied en in geen geval voor de levering van diensten aan derden anders dan Extra Gebruikers.

18.18 “Groepsmaatschappij” betekent
(a) in het geval van de Afnemer enig bedrijf waarin de Afnemer direct of indirect meer dan 50% van de aandelen met stemrecht of equivalent zal bezitten. Dergelijke bedrijven dienen slechts te worden beschouwd als groepsmaatschappijen voor zo lang de Afnemer dergelijk bezit behoudt.
(b) in het geval van Whooz enig bedrijf dat zeggenschap uitoefent over, onderworpen is aan zeggenschap van of gezamenlijke zeggenschap uitoefent met Whooz of haar moedermaatschappij waarbij “Zeggenschap” betekent direct of indirect bezit van 50% of meer van de aandelen met stemrecht of equivalent.

18.19 “Ingangsdatum” betekent de ingangsdatum die in de Overeenkomst wordt genoemd met betrekking tot de Diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, of indien een dergelijke datum niet wordt genoemd, de datum waarop de Overeenkomst door beide partijen is ondertekend of tot stand is gekomen.

18.20 “Intellectuele eigendomsrechten” betekent auteurs-rechten, databankrechten, octrooien, geregistreerde en ongeregistreerde modelrechten, geregistreerde en ongeregistreerde merken, en alle andere industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten al dan niet voortvloeiende uit buitenlandse regelgeving, en aanspraken op zulke rechten.

18.21 "Materiaal van de Afnemer” betekent al hetgeen door de Afnemer en/of Extra Gebruikers aan Whooz ter beschikking wordt gesteld in verband met de Overeenkomsten omvat de Gegevens van de Afnemer.

18.22 “Materiaal van Whooz” betekent al hetgeen in verband met de Overeenkomst door Whooz is ontwikkeld of in licentie aan de Afnemer is gegeven met inbegrip van Software, Documentatie en Scorecards, maar exclusief de Gegevens van Whooz.

18.23 “Minimale Opzegtermijn” betekent de minimale termijn die in acht genomen dient te worden bij opzegging van de Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst geen Minimale Opzegtermijn wordt vermeld geldt een Minimale Opzegtermijn van 12 maanden.

18.24 “Minimumtarief” betekent de minimale vergoeding met betrekking tot een bepaald deel van de Diensten zoals aangegeven in de Overeenkomst.

 

18.25 “Overeenkomst” betekent de overeenkomst tussen Whooz en Afnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

18.26 “Persoonsgegevens” heeft de betekenis die specifiek is gegeven in de Gegevensbeschermingswetgeving.

18.27 “Producten van de Afnemer” betekent die producten die beschreven zijn in de Overeenkomst (en de andere producten waarover Whooz en de Afnemer tussentijds tot overeenstemming kunnen komen) met betrekking tot welke de Diensten worden geleverd.

18.28 “Relevante Index” betekent de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd of een vervangende index.

18.29 “Scorecard” betekent een statistische formule die is ontleend om besluitvorming te ondersteunen en alle materiaal dat met een dergelijke formule samenhangt.

18.30 “Software” betekent de computersoftware-ontwerpen en programma’s zoals geleverd en/of ontwikkeld door Whooz en zoals beschreven in de Documentatie.

18.31 “Specificatie” betekent ieder gedeelte van de Overeenkomst, en ieder document waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, waarin de details staan beschreven van de overeengekomen functionaliteit van enig Materiaal van Whooz of een gedetailleerde omschrijving van de Diensten.

18.32 “Termijn” betekent de duur van de Overeenkomst zoals bepaald in overeenstemming met artikel 16.

18.33 “Tijdschema” betekent een tijdschema voor het project dat uitdrukkelijk is beschreven of waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst.

18.34 “Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie die betrekking heeft op de handelsgeheimen, activiteiten, processen, plannen, voornemens, productinformatie, prijzen, vakkennis, ontwerpen, afnemerlijsten, marktkansen, transacties, zaken en/of handel van de partijen en/of op hun afnemers, leveranciers of Groepsmaatschappijen in of op ieder medium dan wel opmaak. Materiaal van Whooz, Gegevens van Whooz en Afgeleide Voortbrengselen en de methoden, technieken, vakkennis en ideeën die door Whooz worden gebruikt of geleerd voor de levering van de Diensten behoren in ieder geval tot de Vertrouwelijke Informatie van Whooz.

18.35 “Verwerking (van Persoonsgegevens)” heeft de betekenis die specifiek is aangegeven in de Gegevensbeschermings-wetgeving.

18.36 ”Gegevensbeschermingswetgeving” betekent alle op de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Overeenkomst van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Telecommunicatiewet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zoals die per 25 mei 2018 van toepassing is.

-----